Διαδικασία συγκρότησης Εθνικής Ομάδας σε διεθνείς διοργανώσεις

Διαβάστε αναλυτικά τα στοιχεία για τη διαδικασία συγκρότησης Εθνικής Ομάδας σε διεθνείς διοργανώσεις.

 1. Το Δ.Σ., για κάθε διεθνή ομαδική διοργάνωση, οφείλει να ορίζει εκλέκτορα της Εθνικής Ομάδας Backgammon (στο εξής Ομάδα) άμεσα μετά την πρώτη ανακοίνωση των ημερομηνιών της διοργάνωσης (αν δεν το έχει ήδη κάνει) ώστε να διευκολύνει τους παίκτες στην προετοιμασία πιθανού ταξιδιού. Ο εκλέκτορας πρέπει να μην εμπίπτει στις απαγορεύσεις των σημείων (2) και (3). Ταυτόχρονα, το Δ.Σ. αποστέλλει στον εκλέκτορα τον πίνακα αξιολόγησης ELO, όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης των ημερομηνιών της διοργάνωσης και τον ενημερώνει για το ποιοι παίκτες δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Ομάδα.
 2. Παίκτης στον οποίο έχει επιβληθεί σοβαρή, κατά την κρίση του Δ.Σ., ποινή στην τρέχουσα ή στην προηγούμενη αγωνιστική περίοδο (1/9 – 31/8) δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ομάδα.
 3. Παίκτης που δεν διαθέτει ελληνικό διαβατήριο ή ελληνική ταυτότητα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ομάδα.
 4. Κατά την κλήση των υποψήφιων διεθνών παικτών, ο εκλέκτορας οφείλει να δηλώνει τον ελάχιστο αριθμό των διεθνών που θα συγκροτήσουν την Ομάδα, καθώς και τον εύλογο, κοινό για όλους, ελάχιστο αριθμό ματς που θα παίξουν, και ο οποίος δεσμεύει τον εκλέκτορα της Ομάδας κατά την κατάρτιση της σύνθεσής της σε κάθε αγώνα.
 5. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του εκλέκτορα, χωρίς να οφείλει εξήγηση, να στελεχώσει την Ομάδα με αριθμό παικτών μικρότερο του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού για την εκάστοτε διοργάνωση, όχι πάντως μικρότερο του ελάχιστου αντίστοιχου αριθμού.
 6. Ο εκλέκτορας οφείλει να καλέσει κατά προτεραιότητα τους πρώτους τρεις του πίνακα αξιολόγησης ELO, όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης των ημερομηνιών της διοργάνωσης και του έχει αποσταλεί από το Δ.Σ., οι οποίοι (α) δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω (2) και (3) απαγορεύσεις και (β) έχουν τουλάχιστον έξι (6) παρουσίες σε τουρνουά της Ομοσπονδίας, των προκριματικών (satellite) εξαιρουμένων, κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για παίκτες που διαμένουν μόνιμα εκτός Αθηνών και για παίκτες οι οποίοι συμμετείχαν για πρώτη φορά σε τουρνουά της Ομοσπονδίας την περίοδο κατά την οποία γίνεται η συγκρότηση της Ομάδας.
 7. Με εξαίρεση τους ανωτέρω περιορισμούς και υποχρεώσεις, ο εκλέκτορας μπορεί να επιλέξει οποιονδήποτε άλλο παίκτη, ακόμα κι αν αυτός δεν είναι μέλος της Ομοσπονδίας ή δεν διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα. Έχει επίσης υποχρέωση να επιλέξει τον εαυτό του.
 8. Οι καλούμενοι από τον εκλέκτορα παίκτες έχουν προθεσμία μίας εβδομάδας να απαντήσουν θετικά ή αρνητικά. Σε περίπτωση που υπάρχει σημαντική δυσκολία ανεύρεσης διεθνών παικτών σύμφωνα με τα παραπάνω, προβλέπεται η δυνατότητα ο εκλέκτορας να διοργανώσει ένα ή περισσότερα χρηματοδοτικά τουρνουά, των οποίων οι συμμετοχές θα καλύψουν το σύνολο ή μέρος των εξόδων δύο το πολύ διεθνών παικτών. Στα τουρνουά αυτά μπορούν να πάρουν μέρος όσοι παίκτες κλήθηκαν από τον εκλέκτορα και δήλωσαν ότι κωλύονται για οικονομικούς λόγους. Η μορφή, το σύστημα και το ποσό της συμμετοχής στα τουρνουά αυτά αποφασίζονται από τον εκλέκτορα. Σε κάθε περίπτωση η διοργάνωσή τους πρέπει να είναι σύντομη και άμεση για τη διευκόλυνση προετοιμασίας του ταξιδιού όλης της ομάδας. Τα χρηματοδοτικά τουρνουά αποτελούν την τελευταία λύση και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποτελέσουν τον κύριο τρόπο ανεύρεσης παικτών, ο δε εκλέκτορας διατηρεί το δικαίωμα να μην τα διοργανώσει, αν κρίνει ότι δεν συντρέχουν επί της ουσίας οικονομικοί λόγοι.
 9. Εφόσον ένας παίκτης δηλώσει ότι θα συμμετάσχει στην Ομάδα για μια συγκεκριμένη διοργάνωση, δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης για άλλο λόγο πλην ανωτέρας βίας, κατά την κρίση του εκλέκτορα. Αν υπαναχωρήσει αδικαιολόγητα κατά την κρίση του εκλέκτορα, του επιβάλλεται από το Δ.Σ. ποινή αποκλεισμού από τα αμέσως επόμενα δύο (2) τουρνουά της Ομοσπονδίας, των προκριματικών (satellites) και των Τελικών Φάσεων εξαιρουμένων. Αν τα εναπομείναντα τουρνουά δεν αρκούν για να συμπληρώσουν την ποινή, αυτή μεταφέρεται στην επόμενη αγωνιστική περίοδο.
 10. Ο εκλέκτορας διατηρεί το δικαίωμα να μην αποστείλει Ομάδα σε μια διοργάνωση, αν (α) η Ομάδα δεν είναι πλήρως στελεχωμένη, δηλαδή διαθέτει λιγότερους παίκτες από όσους είχε δηλώσει ο εκλέκτορας ότι θα την απαρτίζουν κατ’ ελάχιστον και (β) ο εκλέκτορας κρίνει ότι η υποστελέχωση αυτή θα επηρεάσει σοβαρά την απόδοση της Ομάδας.
 11. Ο εκλέκτορας ορίζεται αρχηγός της Ομάδας.
 12. Ο αρχηγός δηλώνει τη σύνθεση της Ομάδας προς τους εκάστοτε διοργανωτές. Έρχεται σε επαφή με τους διοργανωτές και έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα επιλογής και κατάρτισης της σύνθεσης της Ομάδας σε κάθε αγώνα, δεσμευόμενος μόνο από τον ελάχιστο, κοινό για όλους, αριθμό ματς που έχει οριστεί ότι θα παίξουν.
 13. Τυχόν χρηματικά έπαθλα από τη διεθνή διοργάνωση τα καρπώνονται ισομερώς οι παίκτες, ανεξαρτήτως των συμμετοχών τους σε ματς της διοργάνωσης. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν μετάλλια, κύπελλα ή άλλα προσωπικά έπαθλα. Ομαδικά έπαθλα, όπως κύπελλα νικητήριων ομάδων κλπ. παραδίδονται στην Ομοσπονδία.
 14. Σε περίπτωση χορηγίας (ή χορηγιών) η οποία καλύπτει ολικώς ή μερικώς τα έξοδα συμμετοχής της Ομάδας σε μια διοργάνωση (μετάβαση, διανυκτέρευση, κόστος buyin, εμφανίσεις κλπ.) επέρχονται οι εξής αλλαγές σε σχέση με τα παραπάνω: Αν η χορηγία καλύπτει το σύνολο των εξόδων της Ομάδας, τότε τυχόν χρηματικά έπαθλα αποδίδονται στο ταμείο της Ομοσπονδίας. Αν η χορηγία καλύπτει μέρος των εξόδων της Ομάδας, τότε ισοκατανέμεται στους διεθνείς. Σ’ αυτή την περίπτωση, τυχόν χρηματικά έπαθλα αποδίδονται στο ταμείο της Ομοσπονδίας, κατά το μέρος που η χορηγία καλύπτει τα έξοδα της Ομάδας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *