Αποφάσεις Δ.Σ.

Συγκρότηση Εθνικής Ομάδας

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ BACKGAMMON

15/10/2019

 1. Η Διοικούσα Επιτροπή για τη Δημιουργία Ομοσπονδίας Backgammon Ελλάδος (στο εξής Διοικούσα Επιτροπή) για κάθε διεθνή ομαδική διοργάνωση, ορίζει εκλέκτορα της Εθνικής Ομάδας Backgammon (στο εξής Ομάδα).

 2. Ο εκλέκτορας πρέπει να μην εμπίπτει στις απαγορεύσεις των σημείων (3) και (4).

 3. Παίκτης που δεν διαθέτει ελληνικό διαβατήριο ή ελληνική ταυτότητα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ομάδα.

 4. Παίκτης στον οποίο έχει επιβληθεί σοβαρή, κατά την κρίση της Διοικούσας Επιτροπής, ποινή στην τρέχουσα ή στην προηγούμενη αγωνιστική περίοδο (1/9 – 31/8) δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ομάδα.

 5. Κατά την κλήση των υποψήφιων διεθνών παικτών, ο εκλέκτορας οφείλει να δηλώνει τον ελάχιστο αριθμό των διεθνών που θα συγκροτήσουν την Ομάδα, καθώς και τον εύλογο, κοινό για όλους, ελάχιστο αριθμό ματς που θα παίξουν, και ο οποίος δεσμεύει τον εκλέκτορα της Ομάδας κατά την κατάρτιση της σύνθεσής της σε κάθε αγώνα.

 6. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του εκλέκτορα, χωρίς να οφείλει εξήγηση, να στελεχώσει την Ομάδα με αριθμό παικτών μικρότερο του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού για την εκάστοτε διοργάνωση, όχι πάντως μικρότερο του ελάχιστου αντίστοιχου αριθμού.

 7. Ο εκλέκτορας οφείλει να καλέσει κατά προτεραιότητα τους πρώτους τρεις του πίνακα αξιολόγησης ELO της Ελληνικής Ομοσπονδίας Backgammon (για παίκτες με experience μεγαλύτερο του 400) όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης των ημερομηνιών της διοργάνωσης, οι οποίοι (α) δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω (3) και (4) απαγορεύσεις και (β) έχουν, κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, τουλάχιστον έξι (6) παρουσίες σε τουρνουά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Backgammon, των προκριματικών (satellite) εξαιρουμένων. Η Διοικούσα Επιτροπή ενημερώνει τον εκλέκτορα για τους παίκτες αυτούς, καθώς και για το ποιοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Ομάδα.

 8. Ο εκλέκτορας οφείλει επίσης να καλέσει κατά προτεραιότητα τον τρέχοντα Πρωταθλητή Ελλάδος.

 9. Με εξαίρεση τους ανωτέρω περιορισμούς και υποχρεώσεις, ο εκλέκτορας μπορεί να επιλέξει οποιονδήποτε άλλο παίκτη, ακόμα κι αν αυτός δεν διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, με γνώμονα τη συγκρότηση της κατά το δυνατόν ισχυρότερης Εθνικής Ομάδας.

 10. Οι καλούμενοι από τον εκλέκτορα παίκτες έχουν προθεσμία μίας εβδομάδας να απαντήσουν θετικά ή αρνητικά. Σε περίπτωση που υπάρχει σημαντική δυσκολία ανεύρεσης διεθνών παικτών σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι στη διακριτική ευχέρεια του εκλέκτορα να διοργανώσει ένα ή περισσότερα χρηματοδοτικά τουρνουά, των οποίων οι συμμετοχές θα καλύψουν το σύνολο ή μέρος των εξόδων δύο το πολύ διεθνών παικτών. Στα τουρνουά αυτά μπορούν να πάρουν μέρος όσοι παίκτες κλήθηκαν από τον εκλέκτορα και δήλωσαν ότι κωλύονται για οικονομικούς λόγους. Η μορφή, το σύστημα και το ποσό της συμμετοχής στα τουρνουά αυτά αποφασίζονται από τον εκλέκτορα. Σε κάθε περίπτωση η διοργάνωσή τους πρέπει να είναι σύντομη και άμεση για τη διευκόλυνση προετοιμασίας του ταξιδιού όλης της ομάδας. Τα χρηματοδοτικά τουρνουά αποτελούν την τελευταία λύση και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποτελέσουν τον κύριο τρόπο ανεύρεσης παικτών, ο δε εκλέκτορας διατηρεί το δικαίωμα να μην τα διοργανώσει, αν κρίνει ότι δεν συντρέχουν επί της ουσίας οικονομικοί λόγοι.

 11. Εφόσον ένας παίκτης δηλώσει ότι θα συμμετάσχει στην Ομάδα για μια συγκεκριμένη διοργάνωση, δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης για άλλο λόγο πλην ανωτέρας βίας, κατά την κρίση του εκλέκτορα. Αν υπαναχωρήσει αδικαιολόγητα κατά την κρίση του εκλέκτορα, του επιβάλλεται από τη Διοικούσα Επιτροπή ποινή αποκλεισμού από τα αμέσως επόμενα δύο (2) τουρνουά, των προκριματικών (satellites) και των Τελικών Φάσεων εξαιρουμένων. Αν τα εναπομείναντα τουρνουά δεν αρκούν για να συμπληρώσουν την ποινή, αυτή μεταφέρεται στην επόμενη αγωνιστική περίοδο.

 12. Ο εκλέκτορας διατηρεί το δικαίωμα να μην αποστείλει Ομάδα σε μια διοργάνωση, αν (α) η Ομάδα δεν είναι πλήρως στελεχωμένη, δηλαδή διαθέτει λιγότερους παίκτες από όσους είχε δηλώσει ο εκλέκτορας ότι θα την απαρτίζουν κατ’ ελάχιστον και (β) ο εκλέκτορας κρίνει ότι η υποστελέχωση αυτή θα επηρεάσει σοβαρά την απόδοση της Ομάδας.

 13. Ο εκλέκτορας ορίζει τον αρχηγό της Ομάδας, ο οποίος μπορεί να είναι ο ίδιος. Ο εκλέκτορας επίσης ορίζει τη σειρά (αριθμός τραπεζιών) με την οποία αγωνίζονται οι παίκτες.

 14. Ο αρχηγός δηλώνει τη σύνθεση της Ομάδας προς τους εκάστοτε διοργανωτές. Έρχεται σε επαφή με τους διοργανωτές και έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα επιλογής και κατάρτισης της σύνθεσης της Ομάδας σε κάθε αγώνα, δεσμευόμενος μόνο από τον ελάχιστο, κοινό για όλους, αριθμό ματς που έχει οριστεί ότι θα παίξουν.

 15. Τυχόν χρηματικά έπαθλα από τη διεθνή διοργάνωση τα καρπώνονται ισομερώς οι παίκτες, ανεξαρτήτως των συμμετοχών τους σε ματς της διοργάνωσης. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν μετάλλια, κύπελλα ή άλλα προσωπικά έπαθλα. Ομαδικά έπαθλα, όπως κύπελλα νικητήριων ομάδων κλπ. παραδίδονται στη Διοικούσα Επιτροπή.

 16. Σε περίπτωση χορηγίας (ή χορηγιών) η οποία καλύπτει ολικώς ή μερικώς τα έξοδα συμμετοχής της Ομάδας σε μια διοργάνωση (μετάβαση, διανυκτέρευση, κόστος buyin, εμφανίσεις κλπ.) επέρχονται οι εξής αλλαγές σε σχέση με τα παραπάνω: Αν η χορηγία καλύπτει το σύνολο των εξόδων της Ομάδας, τότε τυχόν χρηματικά έπαθλα αποδίδονται στο ταμείο της Διοικούσας Επιτροπής. Αν η χορηγία καλύπτει μέρος των εξόδων της Ομάδας, τότε ισοκατανέμεται στους διεθνείς. Σ’ αυτή την περίπτωση, τυχόν χρηματικά έπαθλα αποδίδονται στο ταμείο της Διοικούσας Επιτροπής, κατά το μέρος που η χορηγία καλύπτει τα έξοδα της Ομάδας
 17. Με την παρούσα καταργείται κάθε άλλη σχετική απόφαση.

Η Διοικούσα Επιτροπή